top of page

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA

„Mūsų fizinei ir psichinei gerovei labai svarbu, kad gamta vėl taptų sveika, tai taip pat padės mums kovoti su klimato kaita ir ligų protrūkiais…”.

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos Pirmininkė, 2020 m.

 

2030 m. ES biologinės įvairovės strategijoje pažymima, kad šlapynių ir durpynų apsauga ir atkūrimas yra ypatingos priemonės biologinės įvairovės, klimato ir žmonių krizių sprendimui. 

Projektas

Išsaugok praeitį ateičiai LLI-476 “Vande

Dėl išsamesnės informacijos

kreiptis į projekto vadovą

Nerijų Zableckį.

PELKINIŲ EKOSISTEMŲ ATKŪRIMAS

Ekologinis atkūrimas – tiesioginės ar netiesioginės žmogaus veiklos pertvarkytų, pažeistų, degradavusių arba sunaikintų ekosistemų atkūrimo procesas, siekiant susigražinti artimas natūralioms, save palaikančias ir  atsparias trikdymui ekosistemas.

 

Ekosistema laikoma atkurta, kai susiformuoja etaloninei ekosistemai būdingi rūšių deriniai ir tipinga bendrijų struktūra, ji gali savarankiškai funkcionuoti be papildomos žmogaus paramos. 

Nusausintų ir kitaip žmogaus veiklos pažeistų pelkių atkūrimas yra dalis Europos Žaliojo kurso politikos, ekologinio atkūrimo veiklos yra numatytos nacionaliniuose teisės aktuose, siekiant įgyvendinti biologinės įvairovės ir klimato kaitos politikų tikslus.

Projektas

ekosistemu atkurimas.png

Dėl išsamesnės informacijos

kreiptis į projekto vadovą 

Leoną Jarašių.

KLIMATO KAITA

Tausus pelkių ir durpynų naudojimas gali ženkliai prisidėti prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų sumažinti ŠESD emisijas.

Tai būtų efektyvus indėlis klimato kaitos švelninimui. Sausinimo nepažeistos pelkės yra natūralios ekosistemos, efektyviai sugeriančios anglies dioksidą iš atmosferos ir patikimai jį laikančios organinės anglies saugyklose – durpėse.

Projektas

Išsaugok praeitį ateičiai LLI-476 “Vande

Dėl išsamesnės informacijos

kreiptis į projekto vadovą

Nerijų Zableckį.

ŽEMĖS ŪKIS IR PELKININKYSTĖ

Žemės ūkis ir pelkininkystė

Lietuvoje daugiau nei pusė nusausintų durpinių dirvožemių naudojama žemės ūkio

reikmėms. Iš šių plotų į atmosferą išmetama apie 7–8 mln t. CO₂ ekv./metus, t.y. beveik pusė

visų šalies šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų.

Siekiant sumažinti žemės ūkio sukeliamas ŠESD emisijas iš žemdirbystei naudojamų durpžemių, siūloma alternatyva –pelkininkystė (anglų k. paludiculture, vok. k. Paludikultur).

Tai klimatui palankus natūralių ir atkurtų pelkių ūkinis naudojimas, apimantis vietinių pelkinių augalų produkcijos paruošą, natūralioms pelkių buveinėms būdingo hidrologinio režimo palaikymą ir (ar) atkūrimą, durpėdaros skatinimą, pelkių biologinės įvairovės apsaugą siekiant užtikrinti pelkių ekologinį

stabilumą.

 

Tvarus pelkininkystės principais pagrįstas pelkių naudojimas leistų ne tik įgyvendinti klimato kaitos švelninimo siekius, bet ir užtikrintų vertingų buveinių būklės gerinimo perspektyvas.

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS

Visuomenės švietimas

Kviečiame visas visuomenės grupes (nuo mažųjų iki senjorų, nuo mokinių iki atsakingų sprendimų priėmėjų) domėtis ir labiau pažinti pelkes ir kitas ekosistemas, jų paslaptis ir svarbą.

 

Organizuojame konferencijas ir praktinius seminarus, skatiname dalyvauti teminėse išvykose į pelkes ir kitas ekosistemas, lankomės mokyklose, leidžiame pažintinius ir informacinius leidinius.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Jūratę Sendžikaitę.

PASLAUGOS

Paslaugos
  • Konsultacijos pažeistų pelkių ir durpynų atkūrimo klausimais.

  • Biologinės įvairovės tyrimai, inventorizacija, ūkinės veiklos poveikio vertinimas, gamtotvarkos  planų rengimas, poveikio aplinkai vertinimas.

  • Projektų paraiškų rengimas pagal įvairias finansavimo programas ir šaltinius (Europos Komisijos LIFE programa, Interreg ir kt.).

  • Konsultacijos varliagyvių apsaugos sistemų įrengimo klausimais.

  • Želdinių ir želdynų inventorizacija.

  • Miškininkystės konsultacijos biologinės įvairovės išsaugojimo klausimais.

  • Visuomenės švietimas. 

KITOS SUTEIKTOS PASLAUGOS

  • Ateities ekonomikos DNR plano veiksmo „Žemės ir maisto ūkio sektoriaus atsparumo didinimas ekstremaliųjų situacijų ir krizių (įskaitant ekonomines krizes ir pandemijas) atvejais“ mokslinis tyrimas „Žemės ir maisto ūkio sektoriaus atsparumo įvertinimas ir didinimas ekstremaliųjų situacijų ir krizių atvejais“. Užsakovas VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. 2021m. Ataskaita sėkmingai parengta bendradarbiaujant su įvairių žemės ūkio šakų ekspertams. Ataskaitą galima rasti čia 

  • Aukštą biologinę vertę turinčių medynų įvertinimas pagal FSC standartą. Užsakovas - UAB INGKA Investments Lithuania, 2019. Pasibaigęs.

bottom of page