top of page

Pasakykim politikam: Mumi labai svarbu išsaugoc ir atkūrc gamtų!Mieli dzūkai,


Gamta mumi reikalynga, kad išgyventūm. Kad vis mažiau negailestyngų gamtos gaisrų kilt visan žemynan. Kad sumažytūm pražūtyngų potvynių, katriej naikina mūs namus ir mūs pragyvenimo šalcinius, rizikų. Kad sukurtūm sveikas ekosistemas, katros mum dovanot sveikų maistų. Kad turėtūm švarų orų ir vandenį. Kad kovai su klimato kaitos krizi pastelktūm dzidziausių mūs sąjunginykį – gamtų. Kad turėtūm kur atsigauc ne cik dvasiškai ir fiziškai, kad turėtūm iš kur semcis inkvėpimo ir išmoktūm sugyvenc rozu su gamtu. Kad visos gyvybės formos – nuo mikroorganizmų iki stambiausių Europos žinduolių – turėt saugius namus.


Ar žinot, kad šiandien net 80 % Europos gamtos buveinių yra blogos būklės?

Šiandien mes dar turim unikalių vos rozų gyveniman pastaikancių ir cik dabar gyvenanciom kartom suteiktų galimybį pasrūpyc, kad per paskucinius šimtus metų žmonijos išnaudojamai Europos gamtai būt suteiktas teisėtas šansas atsigauc. Tep, kap mes natūraliai rūpinamės savo pavargusiais ar susirgusiais arcimais žmonėm, tep mes turim išmokc apseic su gamtu – mūs namais. Mes turime rūpycis natūralios gamtos išsaugojimu ir jau pažeistos atkūrimu. Paskacykim savo šalies sprendimų priėmėjus prijimc tvirtų ir atsakyngų ES Gamtos atkūrimo reglamentų iki 2023 metų pabaigos. #AtkūrkimGamtų! #RestoreNature!


Dabar Gamtos, o ir mūs pacių ateicis yra Europos Parlamento narių ir ES šalių ministrų rankose – jie gali pasiekc, kad ES Gamtos atkūrimo reglamentas tapt realybi: reikia, kad Jūs asmeniškai paragytūt Lietuvos sprendimų priėmėjus paremc tvirtų ir ambicyngų įstatymų, katris teisiškai inpareigot visas ES šalis atkūrc protyngai numacytų gamcinių ekosistemų plotų.


Kap Jūs galit prisdėc?

Pasnaudokit pateiktu nuorodu – https://www.pelkiufondas.lt/restorenature arba sugeneruotu QR kodu. Parodzykit mūs politikam, kap atrodzyt mūs pasaulis, jei gamta sugrįžt in žemyno gyvenimų – išsiųskit jiem gamtos nuotraukų ir Reglamentų palaikancį laiškų!


Paragykit nacionalines vyriausybes ir Europos Parlamentų skubiai prijimc mūsų žemynui labai reikalyngų reglamentų, kad būt atkurta Europos gamta. Šito reglamento inteisinimas jau beveik ranku pasiekiamas, ciktai, kad tai invykt, mum reikia Jūs pagelbos.


Parašykit sprendimų priėmėjam, kad jie privalo išsaugoc gamtų mumi visiem! Praneškit mūs vyrausybei ir mūs Europos Parlamento nariam, kad Jumi, Europos žemyno gyventojam, rūpi, kad mūs gamta būt saugoma, o pažeista – greitai atkurta, kol dar nėra per vėlu, ir kad Jūs pacys dar savo akimi norit pamacyc atgijusių ir pylnų gyvybės gamtų.


Dėkavojam už Jūs paramų!


Tarptautinės iniciatyvos #RestoreNature vardu


Daugiau informacijos rasite


Dėkojam dzūkei Danutei Valentukevičienei

už žinutės pritaikymų Dzūkų tarmei (pietų aukštaičių patarmei)

Jūratės Sendžikaitės nuotrauka

79 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page